medical_care_image

Y Sĩ: Hãy Gia nhập Tổ hợp của chúng tôi


Chúng tôi đang tìm kiếm các bác sĩ chăm sóc chính và các bác sĩ chuyên khoa đã được chứng nhận bởi các Hội đồng Y khoa để gia nhập Tổ hợp của chúng tôi. Bây giờ là cơ hội để quí vị y sĩ hành nghể với một Tổ hợp Y tế đa khoa năng động, với những nỗ lực cam kết để cung cấp cho các y sĩ trong Tổ hợp với các phương tiện và sự trợ giúp cần thiết để họ đem lại những sự chăm sóc sức khỏe với chất lượng cao nhất.

Dù quí vị là bác sĩ chăm sóc chính hay là bác sĩ chuyên khoa, chúng tôi mời quí vị trở thành một thành viên của một tổ chức y tế đang phát triển của chúng tôi.