Ban Giám Đốc UCMG gồm có chín thành viên mà đương kim chủ tịch là bác sĩ Võ Văn Cầu, bác sĩ có văn bằng chuyên khoa về sản phụ khoa tại Hoa Kỳ. Các thành viên khác trong Ban Giám Đốc là: bác sĩ Đồng Sĩ Nam, bác sĩ có văn bằng chuyên khoa về Nhi Khoa tại Hoa Kỳ, hiện là thư ký và thủ quỹ. Giám Đốc y tế, bác sĩ Nguyễn Minh Thành, tốt nghiệp văn bằng chuyên khoa về Nội Thương Người Lớn và Đường Thận. Chức vụ cố vấn do bác sĩ Đặng Văn Việt , tốt nghiệp văn bằng chuyên khoa giải phẩu Mắt tại Hoa Kỳ đảm nhận . Các thành viên khác trong Ban Giám Đốc là bác sĩ Đỗ Jaclyn, Trương Như và Ngô Williams Lợi. Tất cả các bác sĩ này đều tốt nghiệp văn bằng Y Khoa Gia Đình tại Hoa Kỳ. Hai thành viên còn lại là bác sĩ Nguyễn-Phước Vĩnh-Khiêm, tốt nghiệp văn bằng chuyên khoa về Nội Thương Người Lớn và về Tim mạch, cùng bác sĩ Trần Nhơn, tốt nghiệp văn bằng chuyên khoa về Nội Thương Người Lớn.

Dưới sự lãnh đạo của bác sĩ chủ tịch, Ban Giám đốc UCMG giám sát tất cả các hoạt động của Tổ chức Y sĩ Độc lập (IPA) này. Ban Giám Đốc có trách nhiệm tối thượng trong việc quản lý UCMG qua sự trợ giúp về mặt hành chánh của cơ quan Prospect Medical System (PMS).