medical_care_image

Những điều cần ghi nhớ về United Care Medical Group

 1. Nhớ chọn United Care Medical Group.
 2. Nếu là thành viên của CalOptima, quý vị có thể gia nhập cơ quan bất cứ lúc nào.
 3. Về bảo hiểm y tế tư hay bảo hiểm y tế bao quản cho quý vị cao niên, hàng năm các cơ quan này sẽ loan báo thời gian gia nhập vào một số ngày tháng nhất định trong năm, và quý vị chỉ được gia nhập trong khoảng thời gian này.
 4. Quý vị nên chọn United Care Medical Group làm Tổ Hợp Điều Hành sức khoẻ cho quý vị. Ngoài ra, quý vị phải chọn một bác sĩ làm bác sĩ gia đình.

Sau đây là những chi tiết đáng nhớ:

 • Nếu quý vị điền đơn và được chấp thuận cho Medi-Cal (Medicaid của California), quý vị sẽ được nhận thẻ căn cước về lợi ích do sở dịch vụ xã hội Quận Cam cấp. Quý vị có thể dùng thẻ này vào những dịch vụ y tế. Sau đó, quý vị sẽ nhận thẻ căn cước CalOptima do cơ quan CalOptima cấp phát. Quý vị sẽ thuộc về chương trình CalOptima Direct. Trong khoảng thời gian 30 ngày khi quý vị đang ở trong thời kỳ chuyển tiếp này, quý vị phải chọn một bác sĩ gia đình mà quý vị thích. Nếu không, cơ quan CalOptima sẽ chọn giùm cho quý vị một bác sĩ gần nơi quý vị cư ngụ.
 • Nếu quý vị có cơ sở thương mãi, quý vị có thể mua bảo hiểm sức khỏe cho mình, gia đình và nhân viên qua trung gian của các nhân viên chuyên về môi giới bảo hiểm y tế.
 • Nếu quý vị làm việc ở những công ty, cơ xưởng có cung cấp bảo hiểm sức khỏe, quý vị nên liên lạc với phòng điều hành nhân viên của hãng đế gia nhập các cơ quan bảo hiểm sức khoẻ tư.
 • Nếu quý vị 65 tuổi hay cao hơn, có đi làm việc tại Mỹ đủ 40 tuần, quý vị sẽ được chính phủ liên bang cấp thẻ Medicare phần A và quý vị phải mua phần B. Phần B chỉ trả 80% cho chi phí bác sĩ, thử nghiệm, quang tuyến,v.v... Vì vậy quý vị nên gia nhập chương trình Medicare Advantage phần C (y tế bảo quản) bao gồm phần A, hầu hết phần B và phần D (thuốc men). Quý vị có thể liên lạc với bác sĩ gia đình hay chuyên viên môi giới y tế để gia nhập chương trình này.
 • Nếu quý vị vừa có Medicare, vừa có Medi-Cal, quý vị có thể gia nhập chương trình CalOptima One Care Connect hay One Care bất cứ lúc nào quý vị muốn.
 • Điều quan trọng là quý vị luôn luôn mang theo thẻ bảo hiểm sức khỏe trong người, và trình thẻ cho các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế.
 • Chuyên viên môi giới bảo hiểm y tế: Là người đã được huấn luyện và rất rành trong công tác giúp quý vị gia nhập cơ quan bảo hiểm sức khỏe. Những chuyên gia này cung cấp dich vụ miễn phí vì họ đã được trả hoa hồng từ các cơ quan bảo hiểm sức khoẻ.