medical_care_image

UCMG có hợp đồng với các chương trình bảo hiểm y tế để quyết định những quyền lợi y tế của quí vị. Quí vị chọn UCMG bằng cách chọn lựa một bác sĩ gia đình (PCP) để điều hợp tất cả các việc chăm sóc sức khỏe cho mình. Khi quí vị cần gặp bác sĩ chuyên khoa, người bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu quí vị đến nơi phù hợp. Khi quí vị cần vào bệnh viện, UCMG sẽ thu xếp cho quí vị được gặp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện.

UCMG chú trọng ưu tiên việc "phòng bệnh". Chúng tôi khuyến khích quí vị và gia đình đi gặp bác sĩ gia đình thường xuyên theo định kỳ để được khám nghiệm về thể chất và tinh thần. Bác sĩ của quí vị sẽ giới thiệu quí vị đến các phòng thí nghiệm và công nghệ quang tuyến X để phát hiện các chứng bệnh trạng cấp thời hay mãn tính. UCMG tận dụng các dịch vụ phụ trợ để đạt kết quả nhanh và chính xác.

Nếu quí vị thuộc về một dạng bảo hiểm HMO, quí vị có thể cần phải trả tiền phụ chi (copayment) cho mỗi cuộc hẹn với bác sĩ gia đình, cho trung tâm chăm sóc khẫn cấp hoặc phòng cấp cứu. Để biết rõ về tiền phí bảo hiểm (premium), tiền phụ chi (copayment), quí vị cần phải liên lạc trực tiếp với chương trình bảo hiểm HMO của quí vị.

Nếu quí vị ngã bệnh trong khi đi du lịch, ngay cả khi du lịch nước ngoài, quí vị có thể tới các trung tâm chăm sóc khẫn cấp hoặc phòng cấp cứu tại địa phương quí vị đang ở. Phí tổn y tế sẽ được bồi hoàn một phần bởi chương trình bảo hiểm của quí vị.

Nếu quí vị không hài lòng về một quyết định nào đó liên quan đến việc từ chối cung cấp dịch vụ y tế hay các phí tổn, quí vị có thể coi lại "Bằng chứng về bảo hiểm" (Evidence of Coverage - EOC) của mình về những chỉ dẫn cách thức khiếu nại, hoặc quí vị có thể gọi trực tiếp chương trình bảo hiểm y tế của mình.

Nếu quí vị không hài lòng với UCMG và/hoặc với bất cứ bác sĩ nào trong Tổ hợp của chúng tôi, bao gồm những quan tâm về chất lượng chăm sóc, xin hãy liên lạc với chương trình bảo hiểm y tế của mình và nộp một tờ đơn than phiền chính thức.

Chúng tôi luôn gắng đạt đến sự hoàn thiện trong việc chăm sóc sức khỏe và luôn làm việc chặt chẽ với các chương trình bảo hiểm y tế của quí vị để bảo đảm chất lượng chăm sóc y tế cao nhất.

Nếu quí vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì khác, quí vị có thể liên lạc với Phòng Dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại (877) 225-6784 .