Theo Mục 1557 của Luật Afordable Care Act (ACA), các Tổ chức Y tế (Health Care Organization - HCO) cần phải đặt trọng tâm việc đề xuất các quy tắc liên quan đến việc đối xử phân biệt và trợ giúp ngôn ngữ. Các HCO phải cung cấp các dịch vụ săn sóc sức khỏe có chất lượng cho thân chủ của họ mà không được đối xử phân biệt với các cá nhân trên cơ sở chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng, hay ngôn ngữ.

Thông cáo về việc không được đối xử phân biệt (Non-Discrimination) và khả năng tiếp cận (Accessibility)

UCMG tuân thủ với các luật dân quyền của Liên bang và không đối xử phân biệt với các cá nhân trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia nguồn gốc, tình trạng khuyết tật, hay giới tính. UCMG không từ chối các cá nhân hay chữa trị cho họ một cách khác biệt dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia nguồn gốc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, hay giới tính.

UCMG:

 • Cung cấp miễn phí các sự trợ giúp cho các cá nhân bị khuyết tật để họ có thể giao tiếp với chúng tôi, thí dụ như:
  • Kiếm người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu (sign language) đủ trình độ
  • Cung cấp các dạng thông tin phù hợp (với chữ in kích thước lớn, các nguồn thâu thanh, các phương tiện trợ giúp tiếp cận điện tử, v.v...)
 • Cung cấp miễn phí các dịch vụ về ngôn ngữ cho các thân chủ mà ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh, thí dụ như:
  • Kiếm người phiên dịch đủ trình độ
  • Cung cấp thông tin bằng những ngôn ngữ khác

Chúng tôi cung cấp miễn phí cho các thân chủ các dịch vụ phiên dịch sau:

 1. Phiên dịch qua điện thoại
 2. Phiên dịch tại chỗ
 3. Các dịch vụ cho người khiếm thính

Liên lạc với Phòng Dịch Vụ Khách hàng nếu quý vị cần đến các dịch vụ nêu trên:

(818) 357-5000 hoặc (866) 654-3471

8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều từ Thứ hai đến Thứ sáu

TDD/TTY: (818) 654-3485 (Khiếm thính)

Nếu quý vị cần giúp đỡ sau giờ làm việc hoặc vào cuối tuần, hãy liên lạc với chương trình bảo hiểm y tế của quý vị bằng cách gọi số điện thoại ghi trên mặt sau của thẻ bảo hiểm.

Nếu quý vị nghĩ là UCMG đã thiếu sót trong việc cung cấp các dịch vụ nêu trên hay đã đối xử phân biệt một cách nào đó trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia nguồn gốc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, hay giới tính, quý vị có thể liên lạc với các viên chức của UCMG chuyên lo về việc tuân thủ luật lệ và về quyền riêng tư ở số (844) 763-8442.

Quý vị cũng có thể nộp một đơn than phiền / khiếu nại với Bộ Y Tế và Các Dịch Vụ Nhân Sinh, Văn Phòng Dân quyền, qua Tụ điểm Khiếu nại điện tử của Văn phòng Dân quyền tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf , hay qua đường bưu điện hoặc điện thoại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
(800) 368-1019
(800) 537-7697 (TDD - Khiếm thính)

Các mẫu đơn than phiền / khiếu nại được lưu giữ tại: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. Các đơn than phiền / khiếu nại cần phải được nộp trong vòng 180 ngày từ khi quý vị cáo buộc là sự kiện đối xử phân biệt đã xảy ra.


Tìm sự trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình - Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ

English
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).

Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).

Tagalog (Tagalog ̶ Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).

한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485)번으로 전화해 주십시오.

繁體中文(Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485)。

Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (866) 654-3471 (TTY (հեռատիպ)՝ 818-654-3485):

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (866) 654-3471 (телетайп: 818-654-3485).

فارسی (Farsi)
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فتماس بگیرید. (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485) فراهم می باشد. با

日本語 (Japanese)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。(866) 654-3471 (телетайп: 818-654-3485) まで、お電話にてご連絡ください。

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

العربية (Arabic)
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم (866) 654-3471 رقم هاتف الصم والبكم: (818-654-3485)

हिंदी (Hindi)
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485) पर कॉल करें।

ภาษาไทย (Thai)
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485)

ខ្មែរ (Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ ររ ើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ , រសវាជំនួយមននកភាសា រោយមិនគិត្្នួល គឺអាចមានសំរា ់ ំររ ើអ្នក។ ចូ ទូ ស័ព្ទ (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485)។

ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ (866) 654-3471 (TTY: 818-654-3485).