Có nhiều sự lựa chọn về các chương trình bảo hiểm y tế

Ngoài những hợp đồng y tế đang có như CalOptima CalOptima MediCal, OneCare, OneCare Connect, Brand New Day, Central Health, Blue Shield, Cigna, HealthNet, United Health, UCMG tiếp tục bành trướng thị trường bằng cách tìm thêm hợp đồng với các hãng bảo hiểm tư trong tương lai rất gần.

Blue Shield of California

www.blueshieldca.com

Brand New Day

https://bndhmo.com/

CalOptima: Medi-Cal, OneCare, OneCare Connect

www.caloptima.org

Central Health Medicare Plan HMO

https://www.centralhealthplan.com/

United Healthcare

www.uhc.com