medical_care_image

Thông báo về Quyền Riêng Tư

Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA) - đề mục "Quy tắc về Quyền Riêng Tư" (Privacy Rule)- là một đạo luật liên bang cung cấp cho quý vị quyền được tiếp nhận một thông báo giải thích về việc thông tin y tế của quý vị có thể đươc sử dụng và tiết lộ như thế nào cũng như cách để quý vị có thể xem và nhận thông tin y tế của quý vị. Theo luật, United Care Medical Group (UCMG) sẽ gởi một thông báo ("Thông báo về Cách thức bảo vệ Quyền Riêng tư") cho các thân chủ trong những chương trình bảo hiểm y tế của chúng tôi.

Thông báo về Cách thức bảo vệ Quyền Riêng tư

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân:

UCMG chào đón quý vị đến với trang web của chúng tôi. Tất cả các dữ liệu được thâu thập trên trang web của chúng tôi đều dựa trên căn bản tự nguyện của quý vị. Tất cả các dữ kiện cá nhân mà quý vị cung cấp trên trang web của chúng tôi sẽ được sử dụng một cách nghiêm ngặt chỉ cho mục đích đề ra trên trang web đó. UCMG sẽ không bán, không cấp phép, không truyền tải, không tiết lộ những dữ kiện này ra bên ngoài UCMG hoặc cho các công ty liên kết trừ khi (1) bị bắt buộc hay được cho phép bởi luật pháp, (2) được sự đồng ý rõ ràng của quý vị, hay (3) cần thiết để giúp các nhà thầu hoặc đại lý của UCMG thực hiện những chức năng nhất định cho chúng tôi. Với tất cả các tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin phù hợp với các luật và quy định hiện hành và chúng tôi sẽ yêu cầu người nhận bảo vệ thông tin và chỉ sử dụng thông tin đó đúng mục đích đã quy định.

"Thông tin Cá nhân" được định nghĩa là dữ liệu dành riêng cho một cá nhân, ví dụ: tên, địa chỉ, thẻ thành viên, ngày sinh hoặc số điện thoại. Có thể có những trường hợp chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ hoặc trả lời những câu hỏi của quý vị.

Việc liên lạc qua điện thư (email)

Chúng tôi luôn chào đón các câu hỏi và đóng góp ý kiến trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có cung cấp các địa chỉ điện thư (e-mail) cho mục đích này. Các câu hỏi và đóng góp ý kiến của quý vị sẽ được chuyển đến Phòng Dịch vụ khách hàng cùng các nhân viên có khả năng và quyền hạn để giải quyết các câu hỏi và đóng góp ý kiến của quý vị.

Xin quý vị lưu ý rằng hầu hết các thông tin liên lạc qua điện thư (e-mail) thường không được mã hóa. Vì thế những thông tin này có thể bị truy cập và được xem bởi những người khác trong khi chuyển tiếp đến chúng tôi mà quý vị không biết và không cho phép. Vì lý do này, để bảo vệ sự riêng tư của quý vị, xin quý vị vui lòng đừng sử dụng điện thư (e-mail) để trao đổi các thông tin mật thiết cho chúng tôi. Thay vào đó, nếu muốn, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại có đường dây (non-cellular telephone) theo các số trên trang Liên lạc hoặc Phòng Dịch vụ Thành viên (877) 225-6784.

Chúng tôi có cài đặt các biện pháp bảo mật trên một số trang web của chúng tôi, vì vậy quý vị có thể trao đổi thông tin cá nhân với chúng tôi ở những nơi này. Quý vị sẽ được cung cấp các hướng dẫn thích hợp tại những trang này.

Việc kết nối với các trang web khác

Trang web của UCMG có thể cung cấp các đường nối liên kết (links) đến các trang web khác, không thuộc quyền sở hữu của UCMG hoặc được duy trì bởi UCMG, mà chúng tôi nghĩ rằng có thể hữu ích cho quý vị. Các trang web này sẽ được mở trong một cửa sổ trình duyệt (browser) riêng biệt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các phương pháp bảo mật được sử dụng bởi các trang web khác, nội dung hoặc tính chính xác của các trang web này. Các đường nối liên kết (links) này đến các trang web không thuộc về UCMG không có nghĩa UCMG xác nhận, hoặc công khai hoặc ám chỉ, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như bất kỳ tài liệu nào được mô tả trên các trang web này.

Vấn đề bảo mật thông tin liên lạc

UCMG đã thông qua và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân tại unitedcaremedicalgrp.com chống lại sự truy cập hoặc tiết lộ ngẫu nhiên hoặc trái phép. Trong số các biện pháp bảo mật mà UCMG đã phát triển cho trang web này là lập các rào cản hành chính, vật chất và kỹ thuật để tạo thành một bức tường lửa (firewall) bảo vệ thông tin được lưu trữ tại trang web này. Chúng tôi thỉnh thoảng kiểm tra các cuộc xâm nhập mô phỏng và đã phát triển các kế hoạch toàn diện để khắc phục các khủng hoảng.

Các thay đổi đối với Tuyên bố này

UCMG có thể thay đổi Tuyên bố này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuyên bố này không có ý và không tạo ra bất kỳ quyền lợi về hợp đồng hoặc về pháp lý nhân danh bất kỳ ai.

Tuyên bố pháp lý

Tuyên bố không chịu trách nhiệm:

Tất cả những thông tin được cung cấp trên trang web này là "NGUYÊN TRẠNG" (AS IS) mà không có bất kỳ bảo đảm nào, hoặc công khai hoặc ám chỉ, về khả năng thương mại, về tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc về vi phạm quyền lợi (non-infringement). Một số cơ sở pháp lý không cho phép loại trừ trách nhiệm với các bảo đảm ám chỉ, vì vậy tuyên bố trên có thể không áp dụng cho quý vị. Các dữ liệu đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin và không có bảo đảm rằng các thông tin đó không có lỗi. Xin lưu ý rằng khi quý vị rời khỏi trang web này, bằng cách sử dụng các đường nối liên kết (links) thuận tiện mà chúng tôi có thể đã cung cấp hoặc bằng cách tự quý vị chỉ định điểm đến, UCMG hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm cũng như dịch vụ được cung cấp tại các địa điểm không thuộc về UCMG này. UCMG không kiểm soát, xác nhận, quảng bá hoặc có bất kỳ liên hệ nào với các trang web nào khác trừ khi đã được nêu rõ ràng ở đây.

Trách nhiệm pháp lý

UCMG sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ ai về bất kỳ các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc các thiệt hại do hậu quả khác phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web liên kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn, với bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, về gián đoạn kinh doanh, về việc mất chương trình hoặc dữ liệu trên thiết bị của quý vị, ngay cả khi chúng tôi được thông báo rõ ràng về cơ hội có thể xảy ra hoặc khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Các thay đổi đối với trang web này

Thông tin trên trang web này có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo. UCMG không có trách nhiệm cập nhật thông tin được trình bày trên trang web này, vì vậy thông tin trong tài liệu này có thể trở thành lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào. UCMG cũng có thể cải tiến cũng như thay đổi các dịch vụ cũng như các chương trình được mô tả trong thông tin này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.