medical_care_image

Chuyên viên môi giới y tế

Chúng tôi đánh giá rất cao về sự đóng góp của quý vị chuyên viên môi giới y tế trong công tác giúp đồng bào gia nhập tổ hợp United Care Medical Group.

Để tăng thêm phần mưu lợi hổ tương, United Care Medical Group mở rộng bàn tay đón nhận sự hợp tác của quý chuyên viên môi giới bảo hiểm y tế tại miền nam Calfornia.

Xin liên lạc với phòng dich vụ khách hàng ở số miễn phí (877) 225-6784