medical_care_image

Liên Lạc


Để có thêm thông tin hoặc nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi bằng những phương tiện sau. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời cho quý vị.

Thư từ

United Care Medical Group, Inc. (UCMG)
600 City Parkway West, Suite 800
Orange, CA 92868

Điện thoại văn phòng trung tâm

(877) 225-6784 hoặc (714) 836-8266

Dịch vụ cho khách hàng

(877) 225-6784 hoặc (714) 836-8266
TDD/TTY: (800) 735-2929 (tiếng Anh)
TDD/TTY: (800) 855-3000 (tiếng Tây Ban Nha)

Thông tin phụ trội:

Giờ hoạt động:
Thứ hai - thứ sáu
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Số NPI:
1447473090