medical_care_image

UCMG có một chương trình talk show định kỳ vào mỗi Thứ Sáu lần thứ tư hàng tháng trên Little Saigon TV (LSTV), phát hình qua Digital TV đài 56.10 và Galaxy 19.

UCMG thỉnh thoảng có tổ chức các chương trình hội thoại đặc biệt trên đài Saigon Entertainment Television (SET) 57.1

Quý vị có thể xem tất cả các chương trình hội thoại của UCMG trên YouTube.

UCMG cũng có đăng các tin tức về Tổ Hợp trên Đặc san Tết và Niên Giám Người Việt.