medical_care_image

 • Làm hẹn gặp bác sĩ khi quý vị cần. Luật có giới hạn thời gian quý vị phải chờ đợi để được hẹn gặp bác sĩ, bao gồm việc hẹn gặp bác sĩ chuyên khoa.
 • Yêu cầu được liên tục chăm sóc y tế nếu bác sĩ hoặc tổ hợp của quý vị rời chương trình bảo hiểm y tế của mình.
 • Được điều trị cho một số bệnh trạng về tâm thần.
 • Được quyền hỏi ý kiến của một bác sĩ thứ hai.
 • Biết tại sao chương trình bảo hiểm y tế của mình từ chối một dịch vụ y tế hay một phương thức điều trị.
 • Hiểu rõ về bệnh trạng của mình và các phương thức điều trị.
 • Nhìn thấy giấy tờ phân tích bệnh trạng của mình.
 • Đưa ra sự đồng ý rõ ràng sau khi nhận được đầy đủ dữ kiện khi quý vị nhận một phương thức điều trị.
 • Nộp đơn khiếu nại (than phiền hay khiếu nại) nếu quý vị gặp vấn đề trở ngại với chương trình bảo hiểm y tế.
 • Yêu cầu được nhận bản tài liệu y khoa được xem xét bởi cơ quan y tế độc lập nếu chương trình bảo hiểm y tế của quý vị từ chối, thay đổi hoặc trì hoản một dịch vụ y tế.
 • Chọn một bác sĩ trong mạng lưới của hệ thống chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.
 • Chuyển qua một bác sĩ khác trong mạng lưới của hệ thống chương trình bảo hiểm y tế nếu quý vị không hài lòng với bác sĩ chăm sóc chính hay bác sĩ chuyên khoa hiện tại.
 • Yêu cầu được gặp bác sĩ hoặc thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị khi quý vị được chăm sóc y tế.
 • Nhận được thông tin viết bằng ngôn ngữ chính của các thành viên trong chương trình bảo hiểm y tế.
 • Nhận một bản sao hồ sơ của quý vị (quý vị có thể cần phải trả tiền làm copy).
 • Ghi thêm ý kiến riêng của quý vị vào hồ sơ của mình.
 • Yêu cầu bác sĩ hoặc chương trình bảo hiểm y tế chỉ được liên lạc với quý vị bằng những phương tiện nhất định hoặc đến các địa chỉ nhất định.
 • Đặt giới hạn số người được quyền coi hồ sơ riêng về bệnh lý của quý vị.
 • Được thông báo về những người đã nhận được thông tin về bệnh lý của quý vị.
 • Giữ kín hồ sơ về việc trị liệu tâm lý.
 • Có cơ hội xử dụng các dụng cụ y khoa tại phòng mạch bác sĩ hoặc cơ sở y tế. Thí dụ, bác sĩ hoặc chương trình bảo hiểm y tế cần giúp quý vị có máy cân đo, bàn khám nghiệm, và các dụng cụ y khoa như máy chụp nhũ ảnh (mammography) và máy chụp cộng hưởng từ trường (MRI).
 • Được trợ giúp để không bị những cản trở về đường đi, cấu trúc ở địa điểm chăm sóc y tế.
 • Được thêm thời gian cho buổi hẹn gặp bác sĩ nếu quý vị cần.
 • Có được thông tin y tế mà quý vị có thể dùng được nếu quý vị bị mù, điếc, hoặc khiếm thị.
 • Được quyền đem chó đã được huấn luyện để trợ giúp quý vị vào phòng khám bệnh với quý vị.
 • Mua bảo hiểm sức khỏe hoặc được xác định hội đủ điều kiện cho Medi-Cal qua chương trình California Health Benefit Exchange, Covered California.
 • Được ở chung trong chương trình bảo hiểm y tế của cha mẹ cho đến năm 26 tuổi.
 • Có được nhiều dịch vụ phòng ngừa mà không phải trả thêm chi phí.
 • Không có giới hạn về tiền tính theo mỗi năm hoặc suốt đời cho các dịch vụ y tế căn bản.